Regulaminy

♦ Regulaminy. Zasady ogólne 
♦ Regulamin wypożyczalni
♦ Regulamin czytelni
♦ Regulamin kącika komputerowego>
10 przykazań bezpiecznego Internetu

Biblioteka we współczesnej szkole

Status biblioteki szkolnej i nauczyciela bibliotekarza wyznaczają przepisy oświatowe oraz bibliotekarskie. Według nich (Ustawa z dnia 7 czerwca 1997r. o bibliotekach) biblioteki szkolne są placówkami systemu oświaty biorącymi udział w procesie nauczania i wychowania dzieci i młodzieży oraz służącymi kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. Ze względu na szybki rozwój technologii komputerowej oraz nowe zadania szkoły mającej przygotować uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, biblioteki zmieniają swoją rolę stając się z instytucji gromadzącej w większości materiały piśmiennicze multimedialnymi centrami informacyjnymi. Ich szczegółową organizację jak i zadania nauczyciela bibliotekarza określa, uwzględniając specyfikę szkoły, jej Statut. Zasady zaś korzystania ze zbiorów bibliotecznych zawarte są w regulaminie opracowanym przez nauczyciela bibliotekarza i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.

Regulamin biblioteki szkolnej

Zasady ogólne

 1. Dni i godziny pracy biblioteki szkolnej są ustalane na początku roku szkolnego i podawane do wiadomości wszystkich zainteresowanych.
 2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów.
 3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu oraz wykorzystując na lekcjach.
 4. Całość zgromadzonych w bibliotece zbiorów jest własnością szkoły, dlatego użytkownicy są zobowiązani do ich poszanowania oraz postępowania zgodnie z zasadami regulaminu: chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem, niewynoszenia na zewnątrz, zwrotu w ustalonym terminie.
 5. Biblioteka jest miejscem, w którym należy zachować ciszę.
 6. W bibliotece obowiązuje zakaz jedzenia i picia
 7. Do biblioteki uczniowie przychodzą bez plecaków
 8. Podczas korzystania z biblioteki – podobnie jak w czasie lekcji – obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych
 9. Każdy użytkownik biblioteki ma obowiązek zapoznać się z jej regulaminem i przestrzegać go.
 10. W przypadku naruszenia przez czytelnika obowiązujących w bibliotece zasad, bibliotekarz ma prawo poprosić go o jej opuszczenie

Regulamin wypożyczalni

 1. Za książki i inne dokumenty wypożyczone do domu, jak również za materiały wypożyczone na lekcje odpowiada osoba, która je wypożycza.
 2. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć dwie książki na jeden miesiąc (nie dłużej). W zależności od zapotrzebowania na daną pozycję bibliotekarz może skrócić lub wydłużyć termin zwrotu.
 3. Wszelkie zauważone uszkodzenia wypożyczający powinien zgłosić bibliotekarzowi.
 4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki lub innego dokumentu, czytelnik powinien daną pozycję odkupić lub przynieść w zastępstwie inną, wskazaną przez bibliotekarza.
 5. Wszystkie wypożyczone materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki przed zakończeniem roku szkonego.

Regulamin czytelni

 1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki: ze zbiorów czytelni (czasopism i księgozbioru podręcznego) i wypożyczalni, ewentualnie z materiałów multimedialnych.
 2. Pozycje z księgozbioru podręcznego podaje bibliotekarz.
 3. Przeczytane czasopisma czytelnik odkłada na miejsce, a książki i inne dokumenty zwraca bibliotekarzowi.
 4. W czytelni zbiory są udostępniane tylko na miejscu, w uzasadnionych jednak przypadkach, bibliotekarz może zezwolić na wypożyczenie danej pozycji do domu.

Regulamin kącika komputerowego

 1. Komputer można uruchomić wyłącznie za wiedzą bibliotekarza.
 2. Z komputerów w bibliotece można korzystać w celach edukacyjnych: poszukując w Internecie wiadomości i przygotowując prace na zadany temat, przeglądając programy multimedialne. Dozwolone jest też korzystanie z gier edukacyjnych znajdujących się w zbiorach biblioteki.
 3. Od 8.00 do 12.00 zabrania się włączania komputerów na przerwach, można je w tych godzinach uruchamiać wyłącznie podczas trwania lekcji. Mogą z nich korzystać uczniowie, którzy w tym czasie nie mają zajęć.
 4. Zabrania się zmieniania ustawień komputera, kasowania zainstalowanych programów i wgrywania własnych, w szczególności gier.
 5. Przy komputerze mogą przebywać najwyżej dwie osoby.
 6. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu komputerów należy zgłaszać bibliotekarzowi. Nie wolno podejmować prób naprawy na własną rękę.

10 przykazań bezpiecznego Internetu

 1. Pamiętaj, że w Internecie nie wiesz z kim tak naprawdę rozmawiasz.
 2. Nie przeglądaj stron oznaczonych ostrzeżeniami o nieodpowiedniej treści.
 3. Nie podawaj danych osobowych na podejrzanych stronach.
 4. Nie klikaj w podejrzane linki.
 5. Pamiętaj swoje hasła i nie udostępniaj ich osobom trzecim.
 6. Nie ignoruj ostrzeżeń zapory sieciowej.
 7. Nie lekceważ ostrzeżeń programu antywirusowego.
 8. Pobieraj tylko legalne pliki.
 9. Nie udostępniaj dokumentów nie należących do Ciebie.
 10. Pamiętaj o przestrzeganiu zasad dobrego wychowania kiedy surfujesz po Internecie.