Biblioteka

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie

adres: 41-922 Radzionków ul. Szymały 36 e-mail: kontakt@bibliotekasp2.pl

Biblioteka we współczesnej szkole

Status biblioteki szkolnej i nauczyciela bibliotekarza wyznaczają przepisy oświatowe oraz bibliotekarskie. Według nich (Ustawa z dnia 7 czerwca 1997r. o bibliotekach) biblioteki szkolne są placówkami systemu oświaty biorącymi udział w procesie nauczania i wychowania dzieci i młodzieży oraz służącymi kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. Ze względu na szybki rozwój technologii komputerowej oraz nowe zadania szkoły mającej przygotować uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, biblioteki zmieniają swoją rolę stając się - z instytucji gromadzącej w większości materiały piśmiennicze - multimedialnymi centrami informacyjnymi. Ich szczegółową organizację jak i zadania nauczyciela bibliotekarza określa, uwzględniając specyfikę szkoły, jej Statut. Zasady zaś korzystania ze zbiorów bibliotecznych zawarte są w regulaminie opracowanym przez nauczyciela bibliotekarza i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.

Regulamin biblioteki szkolnej

Zasady ogólne

1. Dni i godziny pracy biblioteki szkolnej są ustalane na początku roku szkolnego i podawane do wiadomości wszystkich zainteresowanych.

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów.

3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu oraz wykorzystując na lekcjach.

4. Całość zgromadzonych w bibliotece zbiorów jest własnością szkoły, dlatego użytkownicy są zobowiązani do ich poszanowania oraz postępowania zgodnie z zasadami regulaminu: chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem, niewynoszenia na zewnątrz, zwrotu w ustalonym terminie.

5. Biblioteka jest miejscem, w którym należy zachować ciszę.

6. W bibliotece obowiązuje zakaz jedzenia i picia.

7. W przypadku naruszenia przez czytelnika obowiązujących w bibliotece zasad, bibliotekarz ma prawo poprosić go o jej opuszczenie.

Każdy użytkownik biblioteki ma obowiązek zapoznać się z jej regulaminem i przestrzegać go.

Regulamin wypożyczalni

1. Za książki i inne dokumenty wypożyczone do domu, jak również za materiały wypożyczone na lekcje odpowiada osoba, która je wypożycza.

2. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć dwie książki na jeden miesiąc (nie dłużej). W zależności od zapotrzebowania na daną pozycję bibliotekarz może skrócić lub wydłużyć termin zwrotu.

3. Wszelkie zauważone uszkodzenia wypożyczający powinien zgłosić bibliotekarzowi.

4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki lub innego dokumentu, czytelnik powinien daną pozycję odkupić lub przynieść w zastępstwie inną, wskazaną przez bibliotekarza.

5. Wszystkie wypożyczone materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego (szóstoklasiści oddają je najpóźniej w dniu ukończenia zajęć).

Regulamin czytelni

1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki: ze zbiorów czytelni (czasopism i księgozbioru podręcznego) i wypożyczalni, ewentualnie z materiałów multimedialnych.

2. Pozycje z księgozbioru podręcznego podaje bibliotekarz.

3. Przeczytane czasopisma czytelnik odkłada na miejsce, a książki i inne dokumenty zwraca bibliotekarzowi.

4. W czytelni zbiory są udostępniane tylko na miejscu, w uzasadnionych jednak przypadkach bibliotekarz może zezwolić na wypożyczenie danej pozycji do domu.

Regulamin kącika komputerowego

1. Komputer można uruchomić wyłącznie za wiedzą bibliotekarza.

2. Z komputerów w bibliotece można korzystać w celach edukacyjnych: poszukując w Internecie wiadomości i przygotowując prace na zadany temat, przeglądając programy multimedialne. Dozwolone jest też korzystanie z gier edukacyjnych znajdujących się w zbiorach biblioteki.

3. Od 8.00 do 12.00 zabrania się włączania komputerów na przerwach, można je w tych godzinach uruchamiać wyłącznie podczas trwania lekcji. Mogą z nich korzystać uczniowie, którzy w tym czasie nie mają zajęć.

4. Zabrania się zmieniania ustawień komputera, kasowania zainstalowanych programów i wgrywania własnych, w szczególności gier.

5. Przy komputerze mogą przebywać najwyżej dwie osoby.

6. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu komputerów należy zgłaszać bibliotekarzowi. Nie wolno podejmować prób naprawy na własną rękę.


10 przykazań bezpiecznego Internetu

  • 1. Pamiętaj, że w Internecie nie wiesz z kim tak naprawdę rozmawiasz.
  • 2. Nie przeglądaj stron oznaczonych ostrzeżeniami o nieodpowiedniej treści.
  • 3. Nie podawaj danych osobowych na podejrzanych stronach.
  • 4. Nie klikaj w podejrzane linki.
  • 5. Pamiętaj swoje hasła i nie udostępniaj ich osobom trzecim.
  • 6. Nie ignoruj ostrzeżeń zapory sieciowej.
  • 7. Nie lekceważ ostrzeżeń programu antywirusowego.
  • 8. Pobieraj tylko legalne pliki.
  • 9. Nie udostępniaj dokumentów nie należących do Ciebie.
  • 10. Pamiętaj o przestrzeganiu zasad dobrego wychowania kiedy surfujesz po Internecie.

Powrót na górę strony

Copyright © 2012 - 2016